Sep 15, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 18 Comments

THƯ BẠN ĐỌC NGUYỄN THỊ HOÀNG LY

Kính gửi Thư Viện Hoa Sen!

Tôi là một Phật tử và cũng là một đọc giả của trang Thư Viện Hoa Sen. Tôi không đồng tình với nội dung mà trang Thư Viện Hoa Sen đăng bài “Cái Gọi Là “Đạo Sư” THINLEY NGUYÊN THÀNH”. Sau đây là ý kiến của tôi:

1./ Cụm từ “tác pháp chiếu quang” xuất xứ từ kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm chuyển sanh, Phật dạy: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi Đạt giác ngộ tối thượng” vậy thì Thầy Nguyên Thành làm đúng theo lời Phật dạy thì sao gọi là thóa mạ các thầy như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến? Nếu nói Thầy Nguyên Thành “tác pháp chiếu quang” là thóa mạ các thầy ấy thì chẳng khác nào Thư Viện Hoa Sen gieo nhân ác ngữ cho mình và cho bạn đọc gián tiếp phỉ báng Đức Phật là dạy người tu thóa mạ người khác?

“Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới, hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội”

Trong kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ-Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch: “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới, hủy hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” thì tại sao Thầy Nguyên Thành cùng học trò Thầy không được “Khu khiển, cử tội, quở trách” những thầy tu phạm giới, làm trái lời Phật dạy? Ai ban cho những thầy đó những đặc quyền tâm linh rằng lời của tôi là thánh ngôn, dù tôi có làm sai nói sai cũng không được quyền “cử tội” tôi?

Cũng trong kinh Đại bát Niết bàn, ở phẩm Trường thọ thứ tư, Đức Phật có dạy rằng: “Pháp chưa được thấy, nếu ông muốn thấy, nay sẽ vì ông nói tướng mạo đó. Sau khi Như Lai nhập Niết bàn, nơi nào có Tỳ Kheo trì giới đầy đủ oai nghi hộ trì chánh pháp, thấy người hoại pháp bèn có thể khu khiển quở trách cử tội. Phải biết Tỳ kheo ấy là đặng phước vô lượng không thể tính kể” (Tỳ kheo là người tu nghiêm túc, làm đúng theo lời Phật dạy chứ  không phải đầu tròn, áo vuông). Đó là việc làm “đặng phước vô lượng” thì tại sao Thư Viện Hoa Sen lại ngăn cản mà còn “hô hào” cho nhiều người cản trở thiện hạnh của người “tác pháp chiếu quang”? Tôi cảm nhận sự đố kỵ ganh tị của Thư Viện Hoa Sen không hề nhỏ bộc lộ cái tâm “Hoa sen nhiễm bùn”. Viết đến đây tôi chợt nhớ cách đây không lâu tôi được đọc nhiều bài viết của Thầy Nguyên Thành và học trò Thầy như: “Có chú bọ cứ ngỡ mình là bướm xinh, có những hoa sen nhiễm mùi bùn thế tục mà ngỡ mình là bệ nâng gót ngọc; Cặp đôi “bất hảo” (Nguyễn Minh Tiến-Thư viện hoa sen) vi phạm nghiêm trọng luật sở hữu trí tuệ và hành xử thiếu văn hóa; Thư viện hoa sen bộ mặt thật được phơi bày như thế nào?”. Thời gian trôi qua đã hơn 1 năm không ngờ cái “chất” của Thư Viện Hoa Sen vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Tôi cũng cảm thấy thương cho những bạn đọc vẫn còn chưa biết, vẫn còn ngây thơ tin rằng trang điện tử Thư Viện Hoa Sen là trang có uy tín. Có phải Thư Viện Hoa Sen ôm hận mà giờ đây muốn trả thù cá nhân không?

2./ Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên với cách áp đặt của Thư Viện Hoa Sen là biết rằng Thầy Nguyên Thành là tu theo phái Mật Tông bên Tây Tạng nhưng lại “yêu cầu” Thầy phải tự xưng là “bần Tăng hay bần Ni, Nông Tăng” như ở phái Tịnh độ tông chứ không được xưng là Đạo sư. Một người được gọi là một tỉ phú không phải do được tấn phong mà người đó phải chứng minh sự giàu có của mình thì tự khắc người đó trở thành tỉ phú. Cũng vậy, một Đạo sư không phải được tấn phong mà vị ấy phải chứng minh đạo lực, trí tuệ của mình đó là sản phẩm trí tuệ. Trong những sản phẩm trí tuệ của Thầy Nguyên Thành có lẽ Thư Viện Hoa Sen sẽ không xa lạ gì với tác phẩm “Một đời người một câu thần chú” mà Thư Viện Hoa Sen đã từng tự ý đăng bài không xin phép Thầy và thậm chí ghi sai tiêu đề và danh đề của Thầy. Thầy Nguyên Thành đã chứng minh được đạo lực, trí tuệ của một người tu thì tại sao không được gọi là Đạo sư? Còn các thượng tọa, đại đức như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến họ có chứng minh được mình là thượng tọa, đại đức không hay là nhờ được tấn phong có danh mà không có thực?

Thư Viện Hoa Sen nói rằng “Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài cũng chỉ nói  ngài là một vị Tỳ Kheo tầm thường”. Ngài ấy nói ngài là một Tỳ Kheo tầm thường chứ Ngài không có nói là không có danh xưng Đạo sư, thì tại sao Thư Viện Hoa Sen lại quy chụp cho người ta hiểu nhầm rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng không có danh xưng Đạo sư?

Thầy Nguyên Thành chỉ cho chúng sanh con đường đi đến giác ngộ, giải thoát thì tại sao không được gọi là Đạo sư?

Trong quyển “Phật và Thánh chúng” do Thích Minh Tuệ dịch: “Không nên gọi ta là bằng bạn, bằng tên thế tục. Qua thời gian nhập định, tư duy dưới gốc trí giác, ta đã thành bậc chính đẳng, chính giác. Ta là đấng đạo sư, đấng đại y vương. Hãy gọi ta là Phật, bậc có trí tuệ, nhìn xuyên suốt nguồn gốc vũ trụ, nhân sinh. Các đạo sĩ hãy lắng nghe ta đến đây có mục đích khai thị cho các đạo sĩ con đường dẫn đến quả giác ngộ và giải thoát mà ta đã thành đạt”. Thầy Nguyên Thành chỉ cho chúng sanh con đường đi đến giác ngộ, giải thoát thì tại sao không được tuyên xưng là Đạo sư?

Đại sĩ Liên Hoa Sanh sơ tổ Mật tông khẳng định: “Vị Đạo sư cần đủ 3 yếu tố tâm linh là tu tâm, thông suốt, khả năng chuyển hóa tâm học trò” thì tại sao Thầy Nguyên Thành không được tuyên xưng là Đạo sư?

Danh xưng Đạo sư đã có từ thời của Đức Phật nhưng do Thư Viện Hoa Sen cố tình phủ nhận, cố tình không muốn biết. Nếu nói rằng Thư Viện Hoa Sen không biết thì hãy hỏi lại rằng tại sao người khác biết mà Thư Viện Hoa Sen lại không biết?

3./ Thư Viện Hoa Sen đưa ra lời khuyên cho người khác là chớ vội tin, có quyền “khảo xét” một vị thầy thì tại sao Thư Viện Hoa Sen lại ngăn cản không cho Thầy Nguyên Thành và học trò Thầy “khảo xét” các thầy như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến? Và khi họ “khảo xét” thấy được các thầy đó không có được “phẩm chất đúng đắn”, không phải là “lãnh đạo chân chính” góp phần “cải thiện xã hội” trên lăng kính của đạo Phật vì họ phủ nhận địa ngục làm cho người ta không còn sợ tội lỗi, sợ cái xấu mà có thể vô tư gây tội; họ cổ súy lãng phí tiền bạc, sức lực, thời gian vào việc đốt vàng mã cúng cô hồn; họ gieo vào đầu người cư sĩ sự mặc cảm mình không thể tu tốt, sự tội lỗi của việc hay phạm giới bởi có đời sống gia đình… thì tại sao người góp phần lên tiếng để cảnh báo, bài trừ những “con sâu làm rầu nồi canh” lại bị xem là có tội, lại bị tước đi cái quyền làm cho sự thật được phơi bày ra ánh sáng? Tại sao Thư Viện Hoa Sen viết một đường mà làm một nẻo, tiền hậu bất nhất?

4./ Trong Luận Bảo Vương Tam Muội có dạy: “Sự học không cầu không khúc mắc. Vì không khúc mắc sự học không vượt bậc”. Tôi nghĩ rằng nếu những ai tu tập mà có những khúc mắc những nghi hoặc về Thầy Nguyên Thành thì có thể gửi thư… để trình bày khúc mắc, nghi hoặc của mình đến Thầy thông qua trang chanhtuduy.comchứ sao lại gửi cho các trang khác nhờ họ giải đáp? Liệu đó có phải là tinh thần quang minh chính đại của một người yêu mến đạo Phật, một người tu Phật không?

5./ Xét trên lăng kính của đạo Phật thì phải dựa vào Thánh giáo lượng của đạo Phât trong đó có Tứ y cứ mà Thư Viện Hoa Sen cũng có nhắc đến trong bài: “ y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức” thì sao Thư Viện Hoa Sen bắt buộc người khác phải “y nhân bất y pháp” mà đưa ra lời khuyên, nhắc nhở bất lành hàm ý hướng đến những ai “y pháp bất y nhân” khi quy ngưỡng tu học ở Thầy Nguyên Thành?

6./ Tôi tự hỏi tại sao trangphatgiao.org.vn chỉ đăng bài: “Lạt ma Đạo sư Thinley Nguyên Thành công kích tháng cô hồn” mà lại không đăng bài đối luận của Thầy và các học trò Thầy cùng những bạn đọc có tấm lòng “bảo vệ chánh pháp” để bạn đọc được hiểu rõ vấn đề mà chỉ đăng một chiều? Chỉ việc đó thôi cũng thấy rõ được sự mờ ám, thiếu minh bạch của trangphatgiao.org.vn như thế nào rồi. Mà đã thiếu minh bạch thì không còn đáng tin mà lấy đó làm “chuẩn mực” để Thư Viện Hoa Sen đăng bài “Cái Gọi Là “Đạo Sư” THINLEY NGUYÊN THÀNH”. Và tôi cũng hoài nghi về tính chất minh bạch, “rộng đường dư luận” của Thư Viện Hoa Sen nên tôi cũng làm theo như lời của Thư Viện Hoa Sen muốn tự mình khảo sát, thí nghiệm, trải nghiệm với bài viết gửi đến Thư Viện Hoa Sen rồi mới kết luận, khẳng định.

Tôi hy vọng mình không phải thất vọng khi nghe theo lời khuyên này của Thư Viện Hoa Sen.

Tiền Giang, ngày 15/09/2017

Nguyễn Thị Hoàng Ly

 1. Cảm ơn bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly đã bày tỏ chánh kiến đối với những vị sư thầy “nổi tiếng”, “uy tín”, cũng như đối với những thư viện, trang thông tin “nổi tiếng”, “uy tín”!

 2. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : THƯ BẠN ĐỌC NGUYỄN THỊ HOÀNG LY .

  Mật Phê Rô hoan hỷ tán thán thiện hạnh bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly với bài viết sâu sắc đầy đủ luận chứ , luận chứng được trích dẫn từ thánh giáo lượng nhà Phật .

  Cảm ơn bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly đã bày tỏ về sự quang minh chánh đại của trang mạng chanhtuduy.com và tinh thần của người con Phật trong kinh ” Đại bát Niết bàn ” của vị Thầy cùng học trò Mật Gia Song Nguyễn củng như đối lập là sự hành xử mờ ám của trang thuvienhoasen cùng các vị sư thầy ” nổi tiếng ” trong ngoặc kép .

  Cầu nguyện cho bạn Nguyễn Thị Hoàng Ly luôn được hanh thông trên đường đạo , thành tựu trên đường đời , viên thành mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cửa đi vào các cõi thấp .

  Om Mani Padme Hum !

 3. Lương Nguyên Kha says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Bài viết rất sâu sắc của đạo hữu Nguyễn Thị Hoàng Ly giúp cho bạn đọc hiểu ra thêm một cái nhìn không còn ngờ vực gì nữa với trang thông tin “nổi tiếng” Thư Viện Hoa Sen đã từng hành xử thiếu văn hóa.

  Bài viết có rất nhiều câu hỏi con xin lặp lại các câu hỏi mà bản thân rất con tâm đắc:

   Nếu nói Thầy Nguyên Thành “tác pháp chiếu quang” là thóa mạ các thầy ấy thì chẳng khách nào Thư viện hoa sen gieo nhân ác ngữ cho mình và cho bạn đọc gián tiếp phỉ báng Đức Phật là dạy người tu thóa mạ người khác ?
   Thầy Nguyên Thành chỉ cho chúng sanh con đường đi đến giác ngộ, giải thoát thì tại sao không được tuyên xưng là Đạo Sư ?
   Tại sao Thư viện Hoa Sen viết một đường mà làm một nẻo, tiền hậu bất nhất ?
   Có phải Thư Viện Hoa Sen ôm hận mà giờ đây muốn trả thù cá nhân không ?

  Cầu nguyện cho đạo hữu Nguyễn Thị Hoàng Ly luôn hanh thông đôi sự đạo và đời.

  Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Quang Pháp says:
  Mô Phật!

  Mật Quang Pháp xin tán thán thiện hạnh của bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly với bài viết phân tích các khía cạnh bất nhất của trang Thuvienhoasen.

  Họ càng phản biện thì lại càng thấy sự hành xử sai lầm đối với một vị Đạo Sư tôn kính, một vị giáo thọ tuệ tri thức. Họ càng phản biện thì họ lại đưa bản thân họ vào con đường tà đạo, tà kiến, vô minh mà luật nhân quả luôn hiện hữu để tương ưng với các hành vi thân, ngữ, tâm không đúng với quỹ đạo chánh pháp đó.

  Cầu nguyện cho trang thuvienhoasen qua mê về giác.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện Thầy Thinley Nguyên Thành trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 5. Mật Tuệ Tri says:
  Mô Phật,

  Mật Tuệ Tri hoan hỷ với chánh kiến lan tỏa từ bài viết của bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly. Hoan hỷ thay khi giữa thời đại mà “người tu hiếm như sao buổi sáng” này mà bạn có thể hiểu được tâm nguyện của những người Phật tử chân chánh luôn đau đáu về chúng sanh, về bảo vệ chánh pháp mà Đức Thế Tôn truyền lại.

  Nhiều người nói học Phật, mà Kinh Phật dạy chỉ giống như sức trang hoàng cho bản ngã của họ, không có thực chất áp dụng vào thực hành. Như vậy thuộc dạng người tu “tin Phật mà không hiểu Phật”, đồng với hủy báng Phật vậy.

  Có một hạng khác, thực chất là tà ma ngoại đạo trà trộn trong tăng đoàn với mục đích chính trị, bán nước cầu vinh, hại dân hại nước, gieo rắc xiết bao tà kiến độc hại khiến người tu sơ cơ lạc bước tu hành. Loại này mang hình thức người tu để phá hoại sự bình an của dân tộc, thật khổ cho những ai tin nghe theo bọn chúng.

  Sau tất cả, chúng ta thấy thương chính những kẻ đó bởi Bồ tát Tịch Thiên từng khẳng định: “kẻ nào ngăn cản thiện hạnh của một vị bồ tát thì vì cản trở tất cả hữu tình, kẻ đó sẽ bị đọa ác đạo không cùng tận.

  Một lần nữa xin được tán thán tinh thần bi, trí, dũng của Phật tử, bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly.

  Cầu nguyện cho đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum

 6. Diệu Dịu says:
  Mô Phật!

  Tôi là Phật tử, pháp danh Diệu Dịu, tôi cũng là bạn đọc của trang thuvienhoasen.org và một số trang Phật giáo khác. Tôi thường tìm kiếm thông tin trên các trang báo điện tử Phật giáo nhằm nâng cao kiến thức cho bản thân cũng như có sự điều chỉnh trong quá trình tu tập để thoát khỏi khổ đau Ta Bà.

  Tuy nhiên, hôm nay đọc bài viết của tác giả Hoàng Liên Tâm “Cái Gọi Là “đạo Sư” Thinley Nguyên Thành”, tôi tìm kiếm về thông tin của Thầy Thinley Nguyên Thành và nhờ sự “giới thiệu” của thư viện hoa sen, tôi đọc các bài viết của các đạo hữu ở Mật gia Song Nguyễn chỉ ra những điều chưa đúng với chánh kiến Phật đà trong bài giảng của thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến. Và tôi đồng cảm với bài viết của đạo hữu Nguyễn Thị Hoàng Ly, tôi xin viết đôi dòng, nếu có gì sai với quỹ đạo chánh pháp, rất mong Thầy Thinley Nguyên Thành và các đạo hữu chỉ bảo, sách tấn.

  Điều đầu tiên tôi đã thấy sự áp đặt của tác giả Hoàng Liên Tâm với tiêu đề bài viết, trong khi đó nội dung không hề tương ứng với tiêu đề vì bài viết của Hoàng Liên Tâm không chỉ ra được tiêu chuẩn theo thánh giáo lượng để xác định “thế nào là đạo sư”. Nhưng tác giả Hoàng Liên Tâm lại quy chụp những Phật tử chỉ ra những điểm sai lệch với lời dạy của đức Thế Tôn trong bài giảng của thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến bằng từ “thóa mạ”. Tôi nói quy chụp là vì tác giả Hoàng Liên Tâm không chỉ ra những điểm “thóa mạ” trong các bài đối luận của các Phật tử ấy. Thú thật! Hôm nay đọc toàn bộ các bài đối luận của các đạo hữu ở Mật gia Song Nguyễn, tôi mới thấy được những luận điểm lệch quỹ đạo chánh pháp của các thầy Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến và các thầy khác. Tôi hiểu được lời dạy của đức Phật: “Như cái búa mới rèn rất bén, đầu có mũi nhọn, được bọc trong Tăng-già-lê, Ta nói những người ngu si học đạo Sa-môn kia cũng như vậy, nghĩa là có tham lam, không dứt tham lam, có nhuế, không dứt nhuế, có sân, không bỏ sân, có bất ngữ không dứt bất ngữ, có kết không dứt kết, có bỏn sẻn, không dứt bỏn sẻn, có tật đố, không dứt tật đố, có dua nịnh, không dứt dua nịnh, có lường gạt, không dứt lường gạt, có vô tàm, không dứt vô tàm, có vô quý, không dứt vô quý, có ác dục, không bỏ ác dục, có tà kiến, không bỏ tà kiến; dù khoác Tăng-già-lê, Ta không nói đó là Sa-môn. Đó gọi là sự cấu uế của Sa-môn, du siểm của Sa-môn, là trá ngụy của Sa-môn, sự cong vạy của Sa-môn, dẫn đến chỗ ác, vì chưa dứt sạch, nên sự học không phải là đạo tích của Sa-môn, không phải là Sa-môn.” (Trung A Hàm, Kinh Mã Ấp II, Phẩm 15, số 183)

  Tà kiến thì thấy rõ ràng ở các chùa, các thầy tổ chức dâng sao giải hạn, cúng cô hồn một cách hiên ngang dù biết rõ rằng những điều đó đức Phật không dạy trong kinh điển.  Đồ chúng đi chùa bây giờ chỉ biết cầu an, cầu siêu, cúng bái mê tín dị đoan. Ngay chùa nơi tôi sinh sống, các thầy còn đóng cửa không cho Phật tử đến tụng kinh gõ mõ vì lý do đã cho ông đồng bà cốt “thuê” để thực hiện các lễ hầu đồng, mở phủ. Vậy những thầy cổ súy cho hành động mê tín dị đoan, biến cửa thiền thành nơi “kinh doanh tâm linh” có đáng được gọi là tỳ kheo? Rồi đến nạn tăng ni sống buông thả làm tốn biết bao giấy mực của báo chí.

  Hiện giờ niềm tin của hàng cư sĩ vào giới tăng ni Phật tử không còn nhiều vì bản thân chúng tôi đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh chướng tai, gai mắt nơi cửa thiền, hành vi của các thầy thì xuồng xả làm mất đạo phong của một người con Phật như sự việc có thấy còn nhảy lên sân khấu “hôn” nam ca sĩ. Các thầy thích gì nói đây, tự ý lập ngôn, xem thường cư sĩ, các thấy cứ lấy chiếc áo cà sa của nhà Phật để che đậy hành vi tà vậy của bản thân. Nào là thầy tu phá giới (Ở lại chùa qua đêm, nữ phật tử bị sư trụ trì hãm hiếp? – http://www.baomoi.com/o-lai-chua-qua-dem-nu-phat-tu-bi-su-tru-tri-ham-hiep/c/19019792.epi) hay  sư thầy trụ trì nghiện ma túy, ăn cắp chuông bán ra ngoài….

  Rồi đến chương trình ca nhạc,thậm chí những nơi quảng bá sản phẩm của giới kinh doanh… cũng thấy bóng dáng của tu sĩ Phật Giáo. Ví dụ như: “Hai sư thầy “triệu view”, gây sốt mạng xã hội xuất hiện trên sân khấu “Tuyệt đỉnh song ca”! –  http://kenh14.vn/hai-su-thay-trieu-view-gay-sot-mang-xa-hoi-xuat-hien-tren-san-khau-tuyet-dinh-song-ca-20170915160735415.chn). Tôi không hiểu các thầy thấy vui gì ở những nơi đó mà có mặt tham dự. Thầy tổ của thầy ở đâu mà không dạy dỗ để các thầy ấy tự tung tự tác nơi chốn thế tục. Các thầy không chăm chú vào việc học đạo hoặc không được dạy theo đúng quỹ đạo chánh pháp nên mới ra cơ sự này.

  Không lẽ những tăng sỹ “không nổi tiếng” thì báo chí, cộng đồng Phật tử được phản đối, còn những thầy như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến đang cố tình “dìm hàng” cư sĩ thì Phật tử không được quyền lên tiếng vì các vị ấy “nổi tiếng”? sao lại vô lý vậy? Trong tăng ni còn có sự phân biệt như vậy thì làm sao ra khỏi ba nhà lửa? Hoàng Liên Tâm cũng là cư sĩ, cũng nghiên tầm kinh điển, quyết chí tu học lại bị chao đảo bởi thế lực của “độc quyền tâm linh” với tư duy “nô lệ tâm linh” hay sao?

  Tôi thiết nghĩ, một người Phật tử, là chủ biên của trang thuvienhoasen.org, đã chạm tuổi 70, cũng trải nghiệm cuộc sống, hiểu sự vô thường,  trải nghiệm luật tắc nhân quả nên ít ra cũng nhận biết chân ngụy, chánh tà và có tinh thần vô úy để bảo vệ chánh pháp. Nếu tác giả Hoàng Liên Tâm không đủ dũng khí đả tà xây chánh thì cũng không nên cổ súy, nghe theo những kẻ “núp bóng” như vậy chứ. Đời người ngắn ngủi, sống sao cho có ý nghĩa và giúp ích cho mình và tha nhân. Tôi những tưởng tác giả Hoàng Liên Tâm sống ở đất nước văn minh, có tư duy để suy nghĩ chân ngụy, chánh tà nhưng cuối cùng ông vẫn xoay trong bốn từ “nô lệ tâm linh” và gục ngã trước “đặc quyền tâm linh” một cách mù quáng.

  Đức Phật không bao giờ xem hàng cư sĩ như những con chiên ngoan đạo hay bắt họ phải làm “nô lệ tâm linh”, muốn dẫn dắt họ đi đâu cũng được. Đức Phật cũng không bao giờ xem hàng cư sĩ tại gia là “cái mỏ” để đào mãi bằng cách kêu gọi cúng dường, đúc tượng, xây chùa như giới tăng sĩ ngày nay thường làm. Đức Phật gọi hàng đệ tử của ngài (kể cả tại gia và xuất gia) là tứ chúng đồng tu. Mọi Phật tử đều bình đẳng trước nhân quả và nghiệp quả. Nếu người “đầu tròn áo vuông” mà gieo nhân ác nghiệp thì phải trả quả báo như bao chúng sanh khác. Đức Phật đã khẳng định: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” và ngài khuyến khích Phật tử thực hiện theo tinh thần của kinh Kalama.

  Tôi mong rằng các cư sĩ, đặc biệt là giới trí thức nên dùng  trí tuệ để xác định cho mình con đường tu tập đúng đắn theo tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” mà đức Phật đã dạy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

 7. Mật Khánh Tâm says:
  Kính thưa Thầy con đã đọc thư của bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với những ý kiến mà Nguyễn Thị Hoàng Ly đã đề cập trong bài viết. Rõ ràng rằng chỉ có những kẻ tiểu nhân, tin lầm tà kiến mới có những bài viết công kích lại Mật Gia Song Nguyễn, hô hào cho những kẻ khác cản trợ thiện hạnh của người “tác pháp chiếu quang”;  những thầy tu phạm giới, làm trái lời Phật dạy mới sợ hãi khi bị Mật Gia Song Nguyễn “cử tội”; cũng chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết mới áp đặt một vị Đạo sư cao quý của phái Mật Tông phải tự xưng là “bần tăng, bần ni” như phái Tịnh Độ tông. Không chỉ vậy, trang thư viện Hoa Sen còn cho người khác cái quyền “khảo xét” vị Thầy mà không cho Mật Gia Song Nguyễn có quyền được “khảo xét” nhưngz vị thầy tu khác, quả là vô lý. Theo như Nguyễn Thị Hoàng Ly đã đề cập trong bài viết là 1 năm trước Thầy đã tác pháp chiếu quang cho trang thư viên Hoa Sen này thế nhưng sau 1 năm thì vẫn “trơ gan cùng tuế nguyêt”., con thật không nghi ngờ gì về những hậu quả mà trang này sẽ phải gánh chịu khi có những bài viết không đúng với Thánh giáo lượng, để cho chúng sanh vô minh tin lầm tà kiến.

  Rất cám ơn bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly với những lời lẽ, luận cứ sắc bén để vạch rõ bộ mặt của trang thư viện Hoa Sen.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Thì bây giờ quả đã trổ. Ai cũng hiểu hoa sen này nhiễm bùn!

 8. Mô Phật !

  Mật Thiệu hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Nguyễn Thị Hoàng Ly đã có vài lời ” tâm sự” gửi đến trang Thuvienhoasen.org.vn. Qua những luận điểm của mình, đạo hữu đã cho mọi người thấy được thư viện hoa sen mang danh một trang mạng Phật giáo nhưng lại không quang minh chính đại, vô tàm bất quý. Đã hơn một năm trôi qua nhưng cái ” mùi bùn tanh thế tục” vẫn đeo bám thuvienhoasen.org. Không biết xấu hỗ khi ngang nhiên” ăn cắp” sản phẩm tâm linh Một Đời Người Một Câu Thần Chú của Thầy Thinley Nguyên Thành về đăng trên trang nhà mình. Đến hôm nay thì lại đăng bài” Cái gọi là Đạo sư Thinley Nguyên Thành” với ý trả thù cá nhân. Thật mâu thuẩn khi không công nhận Thầy Thinley Nguyên Thành là Đạo sư mà sản phẩm trí tuệ của Thầy lại “đem về làm của riêng”. Trong tứ y cứ có “y pháp bất y nhân” thì tại sao phân biệt với người tu cư sĩ. Mật Gia Song Nguyễn giương cao ngọn cờ đã tà xây chánh, tác pháp chiếu quang cho các tà sư nhằm lợi lạc cho chúng sanh. Vậy mà thuvienhoasen bảo là Mật Gia Song Nguyễn đang thóa mạ các “thầy” đó. Ở thế gian việc không tố giác tội phạm là tội nặng, còn bao che tội phạm càng nặng hơn. Trong vấn đề đạo pháp, những kẻ bảo vệ tà kiến, bao che tà sư thì sớm muộn gì cũng gánh lấy hậu quả thảm khốc.

  Cầu mong tất cả chúng sanh đóng các cánh cửa đi vào cõi giới thấp.

  Om mani padme hum.

 9. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết : Thư bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly rồi ạ. Mật Kính xin tán thán thiện hạnh của đạo hữu Hoàng Ly với đầy đủ luận chứng và luận điểm sắc bén một lần nữa đã vạch trần bộ mặt của Thư viện hoa sen, sự gato đố kỵ không hề nhỏ của thư viện hoa sen đã được phơi bày, chắc có lẽ họ ghen tị với một trang web mang tầm cỡ với hàng ngàn bài viết, hàng trăm bài giảng, một kho tàng kiến thức Phật giáo khổng lồ mang lại chánh tư duy, tri kiến giải thoát cho chúng sanh mà người sáng lập ra trang web đó là vị Đạo sư Mật Giáo, nâng cao vai trò của cư sĩ nên họ càng thấy gato, họ tự cho mình là tăng sĩ, đầu tròn áo vuông nên họ cho mình là tầng lớp tăng sĩ có quyền nói gì thì nói, làm gì thì làm cổ suý cho việc đốt vàng mã, cầu an, cầu siêu, …và những việc làm mê tín dị đoan trái với những điều dạy của đức Phật, họ tự cho mình cho tầng lớp tăng sĩ ngày ngày bên câu kinh tiếng kệ nhưng thử hỏi những điều cơ bản như luật nhân quả, những giới luật nhà Phật để hướng dẫn cho chúng sanh lìa mê thì họ lại không làm mà họ chỉ làm tà kiến, ganh tị ; và rồi trong những tờ báo đăng tin như thầy tu hút thuốc, uống rượu, thầy tu phá giới đầy những mặt báo thì thử hỏi niềm tin của chúng sanh khác ra sao. Gần đây nhất là các bài giảng của những Thích tử như Thích Nhật Từ, Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến trái với những điều Phật dạy thì sẽ đem lại tai họa biết dường nào khi reo rắc tràn lan cho chúng sanh ; Mật gia Song Nguyễn nêu cao tinh thần đả tà xây chánh thì bị coi là ” thóa mạ”. Như câu viết của Hoàng Ly ” Nếu nói Thầy Nguyên Thành ” tác pháp chiếu quang” là thóa mạ các thầy ấy thì chẳng khác nào Thư Viện Hoa Sen gieo nhân ác ngữ cho mình và cho bạn đọc gián tiếp phỉ báng đức Phật là dạy người ta thóa mạ người khác “. Thật là tai hại…Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ”.
  Om Ah Hùm.

 10. Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om mani padme hum.

 11. Mật Phước says:
  Mô Phật!
  Mật Phước hoan hỷ và tán thán thiện hạnh nêu tinh thần bảo vệ Chân lý, thẳng thừng góp ý kiến, bất đồng trước nội dung mà trang Thư Viện Hoa Sen đăng bài ” Cái gọi là ” Đạo Sư ” THINLEY-NGUYÊN THÀNH ” của đạo hữu Nguyễn Thị Hoàng Ly.
  Qua đó Mật Phước cũng nhận thấy rằng, một nơi đã bị ô nhiễm như Thư Viện Hoa Sen thì mở miệng ra cũng tanh mùi sú uế nên sử dụng từ ngữ cũng không lành mạnh.
  Bởi vì trong đạo Pháp hoạt động đã tà xây Chánh, như lý tác ý được gọi là ” Tác Pháp chiếu quang” giúp chúng sanh tỉnh mê về giác. Còn ” thóa mạ ” chỉ người có tâm phàm phu quay cuồng với “bát phong” (vinh – nhục)của thế gian, tâm luôn ôm ấp thù hằng cá nhân thì mới nghĩ ra, làm sao phát huy được trí tuệ để nghĩ cao hơn.
  Đã vậy thì sao hiểu nổi cụm từ ” Đạo Sư”. Như đạo hữu đã chỉ ra rằng ” Thầy Nguyên Thành đã chứng minh được đạo lực, trí tuệ của một người tu qua trí tuệ tâm linh “Một đời người, một câu thần chú” lẽ nào không được gọi là Đạo Sư ? Một người là tỷ phú không phải do được tấn phong mà người đó phải chứng minh sự giàu có của mình thì tự khắc người đó trở thành tỷ phú” và Đức Phật cũng xác quyết rằng “Tòa kim cang của ta không có ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”.
  Mật Phước cũng hiểu rằng Đạo Sư cũng được hiểu là bậc ” Tuệ tri thức” người am tường tri kiến giải thoát, đang giải thoát cho mình và giúp chúng sanh cùng tu tập để giải thoát, không gọi bằng Đạo Sư thì là gì?
  Nhìn lại mà xem mấy ông Thích Thiện Thuận, Thích Phước Tiến, Thích Nhật Từ thì thế nào? Được tấn phong là đại đức mà giảng sai giới sát sanh dìm hàng, cản trở người cư sĩ tu tập để đặt quyền tâm linh . Người được tấn phong là thượng tọa mà phủ nhận địa ngục, phủ nhận Đức A Mi Đà, bày bác Cõi Tây Phương Cực Lạc… Họ đúng là những thầy tu nổi tiếng, nhưng nỗi tiếng thuyết giảng tà kiến, làm điều tà vạy đốt vàng mã cúng cô hồn, cúng sao, giải hạn, cầu siêu, cầu an… có tiếng.
  Nỗi tiếng là người hại Phật, hại Pháp, hại Tăng, hại chúng sanh lệch quỹ đạo Chánh Pháp và rơi vào cõi thấp lại thêm bị hư hoại ” huệ mạn ” trong nhiều kiếp. Vì thế không ngẫu nhiên mà Đức Liên Hoa Sanh đã khẳng định rằng ” Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng”.
  Thật đáng thương cho Thư Viện Hoa Sen đã không trang bị được cho mình trạch pháp nhãn nhà Phật. Thế nên không thể thấy biết chân chính, làm sao phân biệt được đâu là Chân – ngụy, Chánh – tà.
  Có nói mỗi người, mỗi nơi, mỗi duyên nghiệp, vì vậy mà Thư Viện Hoa Sen chỉ có thể giao du với bọn tà sư, kết bè với ác hữu( ác tri thức), làm trái ngược chân ngôn, phỉ báng bậc Đạo Sư chân chánh đang thực hành Bồ đề tâm độ chúng và ngay cả Đức Phật. Hậu quả thì ngài Tịch Thiên đã chỉ ra trong tác phẩm “Nhập Bồ Tát Hạnh” rồi : “Người nào khởi một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với hành giả Bồ Tát trên thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp.”
  Vậy mới thấy Thư Viện Hoa Sen là trang mạng Phật Pháp đúng là nổi tiếng, mà chỉ nổi tiếng với những ai thiếu hiểu biết, chỉ lòe được những người mù mờ tâm linh. Đặt biệt là luôn có uy tính với những người có hành vi tà ma ngoại đạo. Đúng như đạo hữu Nguyễn Thị Hoàng Ly đã nói, chúng ta cần khảo sát lại.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào cõi thấp.
  Om Mani Padme Hum.
 12. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ sau khi đọc bài viết chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly.

  Qua bài viết này, bạn đọc Hoàng Ly đã một lần nữa phân tích và làm rõ những yếu kém về kiến thức Phật học và hành vi công kích thóa mạ bậc Đạo sư Mật giáo của ông Hoàng Liên Tâm vốn là chủ bút của trang mạng Thư viện Hoa Sen. Một trang web được đánh giá là uy tín và nổi tiếng của cộng đồng Phật giáo hải ngoại mà có người chủ bút, cũng với những bài viết đầy tà kiến thì không hiểu bao chúng sanh sẽ còn bị mê lầm khi tìm kiếm, tham khảo hay thậm chí tu học theo những thông tin được trình bày trên đây.

  Một trang web Phật giáo “uy tín” mà lại làm ngược với tinh thần đem ánh sáng chánh kiến Phật đà giải thoát chúng sanh khỏi vô minh tà kiến; cổ súy, bảo vệ cho các tỳ kheo (mà họ coi là các bậc đạo hạnh đại đức, thượng tọa) phỉ báng Phật pháp, phủ nhận Đức Phật A Mi Đà, Cõi Tây Phương Cực Lạc, địa ngục, ban hộ niệm hàng cư sĩ…, hay tuyên truyền cho các hoạt động mê tín dị đoan (cúng cô hồn, cầu siêu, đang sao, giải hạn, đốt vàng mã…).

  Những lỗi sai rành rành của ông Hoàng Liên Tâm hay của bà Trang Khuyên, Thư viện Hoa Sen, phatgiao.org… đã được vị Thầy từ bi chỉ rõ, được Mật gia Song Nguyễn đăng đàn đối luận minh định chánh – tà, chân – ngụy mà họ vẫn cố chấp không nhận ra, quay lại đòi “khảo sát lại”, thóa mạ phỉ báng, cản trở người đang hoạt dụng Bồ Đề tâm vì lợi lạc của chúng sinh. Họ thực sự đã “hết thuốc chữa”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức xấu hổ.

  OM MANI PADME HUM

 13. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Thật hoan hỉ với những dòng chia sẻ bày tỏ đóng góp ý kiến với thái độ  bất bình của bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly về sự nhiễm bùn uế sú của thư viện hoa sen. Là một trang mạnh lớn nhưng lại có hành động của một kẻ tiểu nhân nguỵ quân tử làm trái với chánh kiến Phật pháp.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

   

 14. Mật Cao Thái(Trần Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Mật Cao Thái xin cảm ơn những ý kiến của bạn đọc Nguyễn Thì Hoàng Ly. Ở vị trí là bạn đọc khi so sánh hai bài viết của Thầy Thinley Nguyên Thành và Thư viện Hoa Sen thì sẽ nhận ra bộ mặt thật của Thư viện Hoa Sen chỉ đăng bài một chiều, cố chấp , bảo thủ, không chịu nhận lỗi, đúng là hoa sen nhiễm bùn mà cứ ngỡ là bệ nâng gót ngọc.

  Cầu nguyện ánh sáng của chánh kiến Phật pháp luôn soi sáng giúp chúng sanh không bị rơi vào tà kiến.

  Cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 15. Mật Thái Xuyên says:
  Mô Phật

  Mật Thái Xuyên tán thán thiện hạnh của Nguyễn Thị Hoàng Ly đã tác pháp chiếu quang cho trang mạng thuvienhoasen. Bằng những lập luận, dẫn chứng đầy đủ , rõ ràng bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Ly đã cho mọi người thấy được bộ mặt thật của trang mạng thuvienhoasen.org . Cảm ơn bạn với bài chia sẻ này

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và tính thổ thẹn.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chung sanh.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status